Nawigacja

O szkole

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Przystani

 

Motto:

..."Żyć będzie to, co wzrasta trudem z miłości i uczynków naszych. Minie czas klęski i czas próby, pola pod nowy pójdą zasiew."

 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

1. Konstytucja RP art. 48 ust 1, art. 53 ust 3 i art. 72 ust 1.

2. Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 22, 33, 34a, 40.

3. Karta Nauczyciela art. 6.

4. Podstawa Programowa – Rozporządzenie MEN z dn. 26.02.2002 r. z póź. zmianami.

5. Statut szkoły.

II. Misja szkoły.

Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na następujących wartościach: sprawiedliwości, uczciwości, odpowiedzialności, szacunku, pracowitości.

Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dorosłym życiu, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych.

Kształtujemy postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współdziałania i współtworzenia wspólnoty nauczycieli, uczniów i rodziców.

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń przygotuje nas do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie.

III. Wartości wychowawcze.

Na czele wartości, które nadają kierunek naszym oddziaływaniom wychowawczym stawiamy:

- poszanowanie wartości i godności ludzkiej;

- aktywne działania na rzecz klasy i szkoły;

- uczciwość i szczerość;

- prawdomówność;

- sprawiedliwość;

- szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej;

- wrażliwość na piękno przyrody ojczystej;

- ogólnoludzkie normy i wartości religijne;

- doskonalenie własnej osoby;

- kierowanie się własnym sumieniem;

- pomoc potrzebującym;

- umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;

- inicjatywa;

- rzetelność i odpowiedzialność;

- zdrowy styl życia;

- wykształcenie i nauka.

IV. Cele szkoły w zakresie wychowania.

• Wszechstronny rozwój osobowy uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

• Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie.

• Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji.

• Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez symbolikę narodową, religijną i szkolną. Uczenie szacunku do nich.

• Wpajanie uczniom zasad kulturalnego zachowania się, kultury życia codziennego, przygotowania ich do pracy i obowiązków.

 

V. Zadania i formy realizacji.

1. Wszechstronny rozwój osobowy uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

Zadania:

- rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

- kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

- opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka,

- stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego,

- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów i ich twórczym wykorzystaniu,

- kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

Formy realizacji:

- organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych,

- indywidualna praca z uczniem zdolnym,

- udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych,

- prezentacja osiągnięć uczniów, wystawy prac,

- współpraca z rodzicami,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- wyjazdy na basen,

- koła zainteresowań.

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie.

Zadania:

- przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,

- stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi,

- wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność,

- uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych,

- pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem,

- wdrażanie postaw asertywnych,

- kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata,

- zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych,

- kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżniania dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowością do ponoszenia konsekwencji za popełnione błędy,

- pomoc w poszukiwaniu drogą rzetelnej pracy celów życiowych i własnego miejsca w świece.

Formy realizacji:

- działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,

- zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie",

- zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli,

- zebrania z rodzicami,

- konsultacje indywidualne,

- organizacja pomocy koleżeńskiej,

- wycieczki klasowe i szkolne,

- udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych,

- udział w akcjach humanitarnych,

- organizacja i udział w imprezach sportowych,

- redagowanie tablicy aktualności szkolnych,

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji.

Zadania:

- tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,

- uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie,

- stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań,

- stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej,

- kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych,

- realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego,

- stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych,

- wdrażanie zasad savoir– vivre,

- umożliwienie uczniom nauki języków obcych,

- doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesów w gimnazjum.

Formy realizacji:

- konkursy przedmiotowe i artystyczne,

- indywidualizacja pracy szkolnej i domowej,

- zajęcia pozalekcyjne, zespoły wyrównawcze,

- korzystanie z Internetu,

- akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe,

- ścieżki edukacyjne,

- programy profilaktyczne,

- spotkania z policjantem (pogadanki, filmy),

- karta rowerowa,

- imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe,

- współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę ( PPP w Ostrołęce, Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo w Ostrołęce, Gmina Olszewo- Borki, Word Ostrołęka).

 

4. Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez symbolikę narodową, religijną, szkolną. Uczenie szacunku do nich.

Zadania:

- kształtowanie szacunku do symboli narodowych i szkolnych,

- pielęgnowanie tradycji narodowych,

- umacnianie więzi z regionem,

- poznawanie najbliższej okolicy i kraju,

- ukazywanie elementów polskiego dziedzictwa narodowego.

Formy:

- ślubowanie uczniów,

- poznawanie symboliki narodowej podczas zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań,

- nauka tańców narodowych i regionalnych,

- wycieczki,

- współpraca z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,

- uroczystości szkolne.

5. Wpajanie uczniom zasad kulturalnego zachowania się, kultury życia codziennego, przygotowania ich do pracy i obowiązków.

Zadania:

- kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w szkole i poza nią,

- dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

- ukazywanie wzorców osobowych,

- wdrażanie do wypełniania powierzonych obowiązków,

- poznawanie właściwych sposobów spędzania czasu wolnego.

Formy:

- rozmowy z wychowawcą,

- wycieczki szkolne,

- gazetki szkolne,

- koła zainteresowań,

- dyżury uczniów i nauczycieli,

- prezentowanie wzorców osobowych w literaturze, kulturze, filmie, polityce, w działalności społecznej,

- opieka nad wyznaczonymi salami lekcyjnymi, dbanie o sprzęt.

VI. Powinności wychowawcy klasowego.

• Opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

• Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej.

• Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.

• Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

• Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

• Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.

• Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.

• Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.

VII. Model absolwenta.

Chcemy wychować człowieka:

• zakorzenionego w tradycji,

• samodzielnego i twórczego,

• wrażliwego na krzywdę innych i otwartego na ich potrzeby,

• szanującego człowieka i jego pracę,

• mądrego, prawego, wiarygodnego i odpowiedzialnego,

• żyjącego w zgodzie z naturą.

VIII. Uroczystości szkolne.

• Pasowanie na ucznia I klasy,

• Święto Komisji Edukacji Narodowej,

• Przegląd Pieśni Patriotycznej,

• Wieczór Andrzejkowy,

• Mikołajki - impreza wewnątrzklasowa,

• Święto Bożego Narodzenia w kulturze polskiej,

• Choinka noworoczna — zabawa taneczna,

• Walentynki w szkole,

• Dzień Samorządności z okazji pierwszego dnia wiosny,

• Dzień Ziemi,

• Gminny konkurs na palmę wielkanocną,

• Dzień Rodziny,

• Pożegnanie klas szóstych.

IX. Zasady współpracy z rodzicami.

• Rodzice z ufnością oddają szkole swój największy skarb. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły - wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.

• Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.

• Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.

• Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowany przez rodziców.

• W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.

• Będziemy uprzejmi, życzliwi, i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.

• Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.

• Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

• Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania - ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.

• Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.

X. Ewaluacja programu.

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Formy ewaluacji:

- obserwacja (wychowawcy klas),

- ankiety dla uczniów i rodziców,

- wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców),

- rozmowy z uczniami i rodzicami,

- analiza dokumentów,

- obserwacja i ocena zachowań.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Przystani
    Przystań 33
    07-416 Olszewo-Borki
  • (+48)297604715

Galeria zdjęć